Kursy Katowice Szkolenia Centrum Kursowe ProEdukacja – Zawodowe


Coaching jako narzędzie rozwoju kompetencji i wzrostu efektywności realizacji celów pracowników.

coaching_jako_narzedzie_rozwoju_kompetencji.jpg

Coaching jako narzędzie rozwoju pracowników

Rozwój pracowników osiąga się przy użyciu wielu narzędzi w zależności od oczekiwanego celu i posiadanych zasobów. Głównie poprzez szkolenia, kursy, treningi, doradztwo, mentoring i coaching.

Pierwszym w kolejności narzędziem jakie wykorzystują firmy w celu podnoszenia kompetencji pracowników są kursy,  szkolenia lub treningi. Mają one na celu głównie wzrost wiedzy  i umiejętności w danej dziedzinie.

Innym narzędziem wspomagania rozwoju pracownika jest mentoring i doradztwo, których cechą wspólną i podstawowym celem jest udzielanie rad lub propozycji rozwiązań dla pracownika w danej sytuacji przez osobę z większym doświadczeniem zawodowym niż owy pracownik.

Kolejnym elementem jest coaching, którego celem jest zmiana postaw oraz jak najefektywniejsze wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w codziennych działaniach zawodowych, ale także w rozwiązywaniu pojawiających się problemów i tworzeniu strategii rozwoju własnego pracowników i organizacji w ogóle.

 

Coaching dotyczy rozwoju zarówno kompetencji twardych jaki i miękkich

Coaching kompetencji twardych dotyczy pracowników, z największym doświadczeniem zawodowym posiadających wszystkie niezbędne umiejętności i wiedzę potrzebne na danym stanowisku. Coaching w tym wypadku ma na celu zwiększenie efektywności głównie poprzez zmotywowanie pracownika do wypracowania indywidualnej strategii działań.

Coaching kompetencji miękkich opiera się na indywidualnym potencjale pracownika. Bazując na własnych zasobach, preferencjach i postawach jednym z głównych celów coachingu jest wypracowanie indywidualnego sposobu rozwoju w organizacji.

Coaching dotyczy obszarów, w których klient:

 • posiada już niezbędną wymaganą wiedzę (np. studia, szkolenia)
 • nabył niezbędne wymagane umiejętności (np. szkolenia, warsztaty, doświadczenie i praktyka zawodowa)
 • posiada określone cele do realizacji
 • posiada doświadczenie oraz wiedzę na temat kultury firmy (np. nieformalnych aliansów, konfliktów, współpracowników itp.)

 

Proces coachingu w organizacjach

Najogólniej, coaching w organizacjach polega na wydobywaniu mocnych stron pracowników, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu organizacji poprzez osiąganie celów indywidualnych pracownika. Koncentruje się on na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.

Opiera się na czterech zasadach postępowania:

 1. ustaleniu Osobistego Planu Rozwoju pracownika, a więc konkretnych celów indywidualnych, spójnych z celem organizacji
 2. tworzeniu atmosfery partnerstwa pomiędzy pracownikiem, a coachem
 3. sesjach coachingowych czyli rozmowie polegającej na słuchaniu i zadawaniu pytań, które pozwalają pracownikowi wyjść poza naturalne schematy myślenia
 4. sprzężeniu zwrotnemu – regularnej ocenie postępów pracownika

 

Argumenty za wykorzystaniem coachingu jako narzędzia rozwoju pracowników

Ponieważ okres wykorzystywania  coachingu w Polsce jest stosunkowo krótki należy w ocenie skuteczności i efektywności coachingu bazować na raportach zagranicznych.

Wg. badań The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) 90% brytyjskich przedsiębiorstw wykorzystuje coaching, a 50 % z nich uważa coaching jako kluczowy element procesu uczenia i rozwoju mający zasadnicze znaczenie w strategii firmy.

Najważniejszymi argumentami do wykorzystania coachingu w tych firmach są:

 • relatywnie niski koszt  w porównaniu z pozostałymi nakładami na rozwój pracowników
 • dostosowanie rozwoju pracowników do specyficznych potrzeb organizacji
 • wpływanie na zaangażowanie pracowników, poprawę ich nastawienia oraz zmotywowania

 

Dla kogo coaching?

Generalnie, coaching w firmach ma zastosowanie zarówno w pracy najwyższej kadry zarządczej (business coaching), średniej kadry zarządzającej (executive coaching) jaki i poniższych grup pracowników:

 • kluczowi pracownicy z dużym doświadczeniem, którzy nagle doświadczają problemów z wydajnością, z nowymi przełożonymi i / lub przydzieleniem nowych zadań
 • pracownicy etatowi, którzy dotychczas współpracowali z firmą jako freelacerzy, którzy mają pewne trudności w dostosowaniu się do nowej kultury organizacyjnej
 • pracownicy produkcji, którzy awansowali i po raz pierwszy zarządzają personelem
 • pracownicy, którzy nabyli nowe umiejętności np. podczas szkoleń (coaching umiejętności)

 

Przykładowe obszary pracy coachingowej

Aby coaching w organizacji był efektywny niezbędne jest szczegółowe określenie Osobistego Planu Rozwoju (PDP) osoby, która będzie brała udział w coachingu. Plan taki może obejmować podniesienie efektywności działań w dowolnych wskazanych przez firmę i/lub pracownika obszarach.

Zasadniczo cele wyznacza się w następujących obszarach:

 • sprzedażowy (zwiększenie sprzedaży, pozyskanie nowych klientów, zminimalizowanie wydatków itd.)
 • przywództwo i zarządzanie personelem na każdym etapie (rekrutacja, zatrudnianie, szkolenie, motywowanie, ewaluacja itd.)
 • planowania i zarządzania strategicznego (tworzenie planów rozwoju, zarządzanie procesami itp.)
 • umiejętności komunikacyjnych (motywowanie pracowników, integrowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów)
 • reputacji osobistej i/lub firmy (tworzenie lub zmiana wizerunku, zmiana nawyków i postaw itp.)

 

Korzyści dla klienta

Uczestnik coachingu oprócz osiągnięcia indywidualnych celów zawodowych może także poprawić umiejętności kluczowe dla jego pracodawcy, a więc handlowych, przywódczych,  zarządzania, planowania strategicznego i/ lub myślenia strategicznego. Poprzez poprawę umiejętności komunikacyjnych może wpłynąć na własny wizerunek oraz relacje z współpracownikami.

Wartością dodaną coachingu jest wzrost samooceny oraz poczucia własnej wartości, wzrost motywacji i poprawa relacji interpersonalnych w ogóle, a więc poza środowiskiem pracy również.

 

Korzyści dla firmy

Coaching jako narzędzie rozwoju pracowników pozytywnie wpływa na cele organizacji jako całości. Szczególnie na:

 • poprawa produktywności
 • zmniejszenie czasu cyklu
 • zmniejszenie absencji i rotacji pracowników
 • lepsze wyniki sprzedażowe
 • poprawa reputacji firmy (wewnętrznej i zewnętrznej)
 • większe zintegrowanie pracowników

 

Podsumowując…

Rozwój każdej organizacji jest pochodną rozwoju pracowników. Dążąc do maksymalizacji wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego, osoby zarządzające powinny umożliwiać i wspierać rozwój swoich pracowników zarówno w kompetencjach twardych jaki i miękkich, a ponadto w sposób najbardziej efektywny wykorzystać indywidualne zasoby każdego pracownika w celu osiągania celów organizacji. Coaching jest narzędziem, który ten proces umożliwia, wspiera i przyśpiesza.

 

Aspekty organizacyjne

Kluczowe pojęcia:

Coachingproces osiągania celów polegający na sesjach klienta z coachem oraz pracy klienta pomiędzy sesjami przy wsparciu sponsora.

Coach osoba posiadająca udokumentowaną niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia coachingu.

Sponsor - osoba decyzyjna w kwestii określenia celu i pożądanych rezultatów coachingu.

Klient osoba objęta procesem coachingu.

 

Etapy procesu

 1. Spotkanie lub spotkania organizacyjne ze sponsorem, w ramach których następuje analiza sytuacji wyjściowej klienta, określenie celów i warunków coachingu oraz podpisanie kontraktu coachingowego.
 2. Sesje coachingowe z klientem.
 3. Podsumowanie procesu – raport o celach osiągniętych w wyniku procesu coachingowego.
 4. Spotkanie pocoachingowe – spotkanie po ok. miesiącu od zakończenia procesu, mające na celu ugruntowanie nabytych umiejętności oraz określenie potencjalnych obszarów rozwoju.

 

Miejsce przeprowadzania sesji coachingowych

Największą korzyść odnoszą klienci biorąc udział w sesjach poza siedzibą/ biurem firmy. Umożliwia to niejednokrotnie wyjście poza szablonowe schematy myślenia oraz spojrzenie na omawiane kwestie z innej perspektywy.

Jakkolwiek decyzję co do miejsca odbywania się sesji pozostawiam w gestii sponsora.

 

Czas trwania sesji

1- 1,5 h

Termin realizacji procesu

Do uzgodnienia podczas spotkania organizacyjnego

 

Przewidywana ilość sesji

W zależności od specyfiki określonego celu i pożądanych rezultatów zasadniczo proces składa się z 10 +/- 2 sesje.

 

Przewidywany czas procesu

W zależności od specyfiki określonego celu i pożądanych rezultatów zasadniczo od 3 miesięcy do roku.

 

Częstotliwość sesji

W zależności od specyfiki określonego celu i pożądanych rezultatów; zasadniczo na początku procesu raz na tydzień/2 tygodnie, a następnie raz na 2 tygodnie/miesiąc.

 

Koszt sesji

Do uzgodnienia podczas spotkania organizacyjnego.

 

Forma płatności

Sponsor dokonuje płatności na konto nr 65 2340 0009 0150 2460 0000 0034 w terminie 7 dni od daty wystawienia rachunku za sesje odbyte w poprzednim miesiącu. Akademia Zmian jest zwolniona podmiotowo z podatku VAT.

Koszt obejmuje

 • merytoryczne przygotowanie programu z uwzględnieniem pożądanych rezultatów sponsora oraz indywidualnych potrzeb klienta
 • przygotowanie materiałów pomocniczych, naukowych niezbędnych w realizacji programu
 • przekazanie technik i narzędzi możliwych do wykorzystania w indywidualnym procesie rozwoju i/lub pracy zawodowej
 • konsultacja pocoachingowa w okresie ok. miesiąca od zakończenia procesu w celu ewaluacji działań podjętych w wyniku zakończenia procesu
 • realizację celów określonych w kontrakcie

 

Warunki współpracy

Warunkiem efektywnego procesu jest zaangażowanie wszystkich stron, których ów proces dotyczy czyli jednakowoż coacha, klienta i sponsora.

Proces coachingu jest tak prowadzony aby osiągnąć założone cele. Jakkolwiek w wyniku obserwacji i rozmów ewaluacyjnych, a także postanowień sponsora mogą one ulec zmianie.

 

 Coaching jako narzędzie rozwoju kompetencji

Komunikacja interpersonalna

Wystąpienia publiczne

 

SZYBKA WIADOMOŚĆ

Masz jakieś pytania odnośnie organizowanych przez nas kursów lub chcesz abyśmy zorganizowali kurs/szkolenie z innej dziedziny napisz do nas!
NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać od nas informacje na temat naszych nowych usług i nowości?