Asystent rodziny


aysstent.jpg

Czas trwania kursu:  260 godzin

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązuje od 9 czerwca 2011r. Ma ona na celu pomoc rodzinom mającym problemy wychowawcze, a także zmienić system opieki nad dziećmi pozostających bez opieki rodziców. W myśl ustawy została wprowadzona funkcja tzw. Asystenta rodziny.

Cel szkolenia:

Przygotowanie praktyczne i teoretyczne  uczestników szkolenia do pracy jako asystent rodziny.

Kto może zostać asystentem rodziny?
Osoby, które nie posiadają wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, aby zostać asystentem rodziny muszą:

 • posiadać wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy    z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

 

Do zadań asystenta rodziny należy m.in.:

 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się        w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I.Zagadnienia prawne i ekonomiczne w pracy asystenta rodziny
1. Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy
2. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
3. Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego

II.Podstawy psychologii
1. Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka
2. Etyka pracy asystenta rodziny
3. Komunikacja interpersonalna
4. Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny
5. Charakterystyka problemów rodziny
6. Problematyka mediacji w rodzinie
7. Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

III.Metodyka pracy z rodziną
1. Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
2. Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych

IV.Praca asystenta z rodziną
1. Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
2. Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie
3. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
4. Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym

V.Pielęgnacja dziecka z elementami edukacji zdrowotnej
1. Pielęgnacja niemowląt i dzieci
2. Edukacja zdrowotna

VI.Praktyka zawodowa

 

PROGRAM ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DECYZJĄ NR 2/2020/Ar Z DNIA 31 MARCA 2020 R.

 

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje:

 • zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursieWięcej informacji uzyskasz w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu.
Zapisz się on-line i zarezerwuj sobie miejsce.

 Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

 

SZYBKA WIADOMOŚĆ

Masz jakieś pytania odnośnie organizowanych przez nas kursów lub chcesz abyśmy zorganizowali kurs/szkolenie z innej dziedziny napisz do nas!
NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać od nas informacje na temat naszych nowych usług i nowości?